Blogs over onderwijs

Blogs over onderwijs

Proces naar en tijdens cao - PO in actie

OnderwijsPosted by Thijs Wed, April 18, 2018 21:43:36

In dit stuk geven we een samenvatting van de afgelopen periode. We willen uiteenzetten hoe we gekomen zijn waar we staan en beantwoorden vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de conceptafspraken “werkverdelingsplan” COA PO dat we vorige week, samen met alle sociale partners, deelden.

We gaan het vooral hebben over de standpunten en de rol van PO in actie. We kunnen en willen niet praten voor de andere partijen. Helaas kunnen wij, in het kader van nog lopende onderhandelingen, niet op alle punten ingaan, of onderdelen uitleggen zoals we zouden willen. Daar vragen we begrip voor. Dit is inherent aan het onderhandelen en communiceren tijdens dat proces.

Totstandkoming cao

PO in actie neemt voor het eerst deel aan het cao-overleg. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

- Verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat elke euro die extra in hert regeerakkoord staat, ook bij de leerkrachten en in de scholen terecht komt;

- Informeren van, en zorgen voor inspraak op het cao-proces door de beroepsgroep zelf;

- Een cao die helder is voor alle leerkrachten.

Hiervoor hebben we de volgende stappen ondernomen:

- Mandaat gevraagd om PO in actie als vakbond te formaliseren en zo als formele partner aan de cao-tafel te schuiven;

- Input gevraagd over algemene aanvliegroute bij het opstellen van de cao;

- Inzetbrief gemaakt o.b.v. input bovenstaande en de doelen van PO in actie;

- Thema's van de cao tafel gecommuniceerd;

- Input gevraagd op verschillende thema's die als eerste aan bod gaan komen;

- directe input gevraagd via jullie om mbv focusgroepen te werken aan hernieuwde en geactualiseerde functiebeschrijvingen voor het vak Leraar PO;

- Eerste thema conceptafspraken (werkverdelingsplan) gedeeld en vragen beantwoord;

- Live-stream met toelichting conceptafspraken en mogelijkheid om vragen te stellen;

- Poll gelanceerd op thema om te kijken of er draagvlak is, met mogelijkheid om vragen te stellen.

PO in actie – lijn

De ingeslagen weg van PO in actie: veel communicatie en inspraak en inzetten op de leerkracht in pole-position, kwam eerder al tot uiting bij de presentatie van het werkdrukakkoord. In dit akkoord is het schoolteam verantwoordelijk voor de besteding van de vrijgekomen gelden. Hiervoor is een proces beschreven dat gevolgd moet worden en waar ook op geëvalueerd gaat worden. Je bepaalt als team zélf hoe de werkdruk op jouw school verminderd kan worden.

Deze lijn trekken we door bij de cao-onderhandelingen. We communiceren veel eerder dan er ooit gedaan is tijdens een cao-traject, juist om de fiasco’s die we in het verleden hebben meegemaakt (40-urige werkweek, basismodel, overlegmodel etc.) te voorkomen. Deze voorbeelden werden niet gedragen door de leerkrachten en zorgden voor veel frustratie bij implementatie. Tijd voor verandering dus.

Een groot probleem voor PO in actie met de huidige cao is het enorme boekwerk dat de cao nu is. Alles is dichtgetimmerd, wat misschien voor een kleine minderheid heel prettig is, maar waar de overgrote meerderheid last van heeft. Bijna niemand weet wat er precies in staat. Bij een conflict wordt de cao erbij gepakt en zelfs dan worden regels op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit doet wat ons betreft geen recht aan het instrument dat de cao ook kan zijn; een document dat wat ons betreft dienend hoort te zijn voor de sector en de professionele ruimte in die sector, in plaats van leidend.

Draagvlak

De twee vragen die wij stelden naar aanleiding van de conceptafspraken van het werkverdelingsplan waren:

'Kun je je vinden in de afspraak dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van het werkverdelingsplan in de school en zo de professionele ruimte wordt benut?'

'Kun je je vinden in de richting waarin sociale partners afspraken willen maken over hoe het werk op de school verdeeld wordt?'

Op beide vragen is tot nu toe met meer dan 90% ‘JA’ geantwoord. Dit geeft ons het vertrouwen dat we de juiste richting hebben gekozen. Het bevestigt ook ons beeld dat we recht doen aan onze inzetbrief, waar we in een peiling eveneens goedkeuring van meer dan 90% van de stemmers kregen.

Vragen

Naast dat een overgrote meerderheid positief heeft gereageerd waren er ook een aantal kritische vragen en opmerkingen. Ondanks dat dit een smaldeel betreft, gaan we er wel op in. Op onze facebookgroep deden we dit overigens al met een livestream en het beantwoorden van vragen in de community. Zoals eerder gemeld kunnen we niet overal inhoudelijk op reageren omdat de onderhandelingen nog bezig zijn. Toch willen we proberen een aantal zaken te verduidelijken.

In onze inzetbrief schrijven we het volgende: ‘PO in actie gaat voor een cao die professionele ruimte biedt aan de gehele onderwijssector. Een cao die horizontale en verticale samenwerking, de professionele dialoog en collectieve autonomie als kernwaarden herbergt.”

Wil je de professionele dialoog en collectieve autonomie stimuleren, zul je sommige zaken moeten loslaten. En daar wringt het soms bij sommigen. Laten we eerst wat zorgen wegnemen.

Onder de conceptafspraken die we nu gecommuniceerd hebben, ligt een meer uitgebreide cao-tekst, waarin ook de individuele rechten beter beschreven worden. We hebben in het afgelopen jaar echter wel een koerswijziging ingezet als sector waarbij de leerkracht zelf aan het roer gaat staan (zie de opkomst van PO in actie en het werkdrukakkoord). Deze koerswijziging is nu terug te vinden in de conceptafspraken die we gedeeld hebben en dat was de bedoeling.

We willen er ook geen doekjes om winden; deze koerswijziging betekent een andere rol voor de leerkracht en het team en een andere rol voor de cao. Dat zal misschien wennen zijn, maar er is het afgelopen jaar veel gebeurd dat bij gaat dragen aan het succes van deze cao. De massale opstand in het PO heeft meer gedaan dan alleen de politieke agenda bewerken. Er is een professionele ontwikkeling gaande waar we vol op moeten inzetten. Leerkrachten zijn aangehaakt en volgen de ontwikkelingen op de voet. Een groot deel van de leerkrachten weet nu al welke stappen er straks in hun team genomen moeten worden als de cao van kracht wordt. Een unicum.

Het is nu al wennen voor sommigen. Zo schreef lerarenvereniging Sint Bonaventura een stuk met kanttekeningen, waar we graag op reageren.

De nieuwe cao gaat uit van de professionele dialoog en de kracht van het schoolteam om uitdagingen en problemen in gezamenlijkheid aan te pakken. Een cao is volgens ons niet alleen bedoeld om verstoorde werkrelaties nog enigszins te redden, maar moet sturing geven aan de dialoog in scholen. In scholen waar het goed gaat en in scholen waar het minder goed gaat. Een verstoorde werkrelatie is met geen enkele cao op te lossen. Die problematiek vraagt echt om andere maatregelen. In het stuk van Bonaventura staan zoveel beren op de weg dat het haast onmogelijk wordt de weg nog enigszins te zien. We kunnen bij deze al aangeven dat, als je de cao niet gaat zien als een nieuw in te zetten instrument, maar enkel denkt vanuit tegenstrijdige belangen tussen werkgever-werknemer (of directie vs leerkrachten), het niet gaat werken. Op een flink aantal van de kanttekeningen in dit stuk (terugkomdagen, inhoud van het werkverdelingsplan, plaats- en tijdgebonden uren, besluitvorming werkverdelingsplan) kunnen we hetzelfde antwoord geven: dat bepaal je dus samen met het team. We gaan, zoals al vermeld in onze inzetbrief, uit van de collectieve autonomie.

Wanneer dit werkverdelingsplan er ligt, kunnen er vervolgens met de individuele werknemer afspraken worden gemaakt. Er worden echt nog individuele rechten beschreven in de uiteindelijke tekst, maar het werkverdelingsplan gaat daaraan vooraf.

Wij begrijpen dat er situaties zullen ontstaan die nadelig zijn voor een individuele leerkracht, maar die ontstaan er nu ook. De huidige én de nieuwe cao kunnen helpen om zulke situaties op te lossen, maar willen we echt verandering teweeg brengen dan moeten we echt een andere kant op gaan. Hier zijn we zelf bij, we moeten dit zelf doen.  • Comments(0)//blog.meesterthijs.nl/#post5